My Twitter Feed

9 Δεκεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Τιμήθηκε η μνήμη του Γ. Πολυχρονίδη -

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

Για υποκλοπές και τράπεζες -

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

Κινητοποίηση για τις ελλείψεις -

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, 2022

Ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Κιλκίς -

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

SOS παραγωγών από Γουμένισσα -

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Φραγγίδης: Διαλύουν το ΕΣΥ -

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022

ΔΕΥΑΚ: Συμβασιοποίηση έργων -

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022

Ενθουσιώδης υποδοχή σε Τσίπρα -

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022

ΦΑΡΜΑΚΑ: Τα θύ­μα­τα…

μπρο­στά στα κυ­βερ­νη­τι­κά ψέ­μα­τα.

Της Ει­ρή­νης Αγα­θο­πού­λου

—————————————————————————————————————————————————————————————Τις τε­λευ­ταίες μέ­ρες αι­σθα­νό­μα­στε σαν να βρι­σκό­μα­στε σε δύο πα­ράλ­λη­λους κό­σμους: Από τη μία νο­σο­κο­μεία που δη­λώ­νουν ελ­λεί­ψεις φαρ­μά­κων, α­σθε­νείς α­πε­γνω­σμέ­νοι που υ­πο­φέ­ρουν, για­τροί α­πο­γο­η­τευ­μέ­νοι που έ­χουν ε­ξαν­τλή­σει κά­θε πε­ρι­θώ­ριο να βο­η­θή­σουν τους α­σθε­νείς τους. Και α­πό την άλ­λη, μια κυ­βέρ­νη­ση και έ­να υ­πουρ­γείο Υγείας που τα βλέ­πει ό­λα κα­λά κι ό­λα αν­θη­ρά, και γι’ αυ­τό δεν δι­στά­ζει να κά­νει πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­κο­πές στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του το­μέα.Επει­δή ό­μως ζού­με ό­λοι στην ί­δια χώ­ρα και οι ζωές μας τέ­μνο­νται, προ­κύ­πτουν εύ­λο­γα ε­ρω­τή­μα­τα.

Ποιος λέει την α­λή­θεια;

Χρό­νια τώ­ρα ί­διες πο­λι­τι­κές – μπο­ρεί να εκ­φρά­ζο­νται α­πό δια­φο­ρε­τι­κά πρό­σω­πα, με δια­φο­ρε­τι­κά κο­στού­μια, αλ­λά έ­χουν την ί­δια βά­ση – θέ­τουν χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα για πλη­ρω­μές που δεν τη­ρού­νται πο­τέ, κά­νουν συμ­βά­σεις που πα­ρα­μέ­νουν στα χαρ­τιά και δεν έ­χουν ε­φαρ­μο­γή κα­μία, πρώην υ­πουρ­γοί δη­λώ­νουν ό­τι αν πε­θά­νει και κα­νείς καρ­κι­νο­πα­θής θα γλι­τώ­σου­με και κα­μιά σύ­ντα­ξη, ε­νώ νυν υ­πουρ­γοί προ­κα­λούν α­σθε­νείς με σο­βα­ρές πα­θή­σεις  πε­ρι­παί­ζο­ντάς τους ό­τι φάρ­μα­κα υ­πάρ­χουν.. Και ε­κεί που αρ­χί­ζεις να α­να­ρω­τιέ­σαι: μή­πως δεν εί­ναι τό­σο σο­βα­ρά τα πράγ­μα­τα, χτυ­πά­ει το τη­λέ­φω­νο και σε ε­πα­να­φέ­ρει στη σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Στην άλ­λη γραμ­μή μια α­ναι­σθη­σιο­λό­γος του νο­σο­κο­μείου του Κιλ­κίς, που σε πα­ρα­κα­λά­ει α­πε­γνω­σμέ­νη να κά­νεις ε­σύ κά­τι σαν βου­λευ­τής, για να μπο­ρέ­σουν να βρουν α­ναλ­γη­τι­κά ναρ­κω­τι­κά, να δώ­σουν σε α­σθε­νή που υ­πο­φέ­ρει α­πό τους πό­νους. Και ό­λα αυ­τά για­τί στο νο­σο­κο­μείο οι ε­ται­ρείες δεν χο­ρη­γούν φάρ­μα­κα, διό­τι δεν πλη­ρώ­νο­νται α­πό αυ­τό και τα φαρ­μα­κεία δεν χο­ρη­γούν με πί­στω­ση φάρ­μα­κα στους α­σθε­νείς. Άρα ο α­σθε­νής – στην προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση ο ε­τοι­μο­θά­να­τος καρ­κι­νο­πα­θής – πρέ­πει να πλη­ρώ­σει τα α­ναλ­γη­τι­κά του, που κρα­τά­νε δυο μέ­ρες – λό­γω της με­γά­λης πο­σό­τη­τας που χρη­σι­μο­ποιεί – και  κο­στί­ζουν 600 ευ­ρώ, α­πό την τσέ­πη του. Εντού­τοις, ο κ. Σαλ­μάς μάς δια­βε­βαίω­σε ό­τι ελ­λεί­ψεις στα νο­σο­κο­μεία δεν υ­πάρ­χουν! Πό­σο ά­ξιοι ε­μπι­στο­σύ­νης μπο­ρεί να εί­ναι τέ­τοιοι άν­θρω­ποι και η πο­λι­τι­κή που ε­φαρ­μό­ζου­ν; Ρί­χνουν αλ­λού κα­τη­γο­ρίες, α­πει­λούν για­τρούς και φαρ­μα­κο­ποιούς με α­πει­λές που ού­τε έ­νας μω­ρός δεν θα έ­κα­νε.

Κα­νέ­νας μό­νος του

Οι μέ­ρες τους ό­μως εί­ναι με­τρη­μέ­νες για­τί δε μπο­ρεί να γί­νει αλ­λιώς. Απει­λούν το υ­πέρ­τα­το α­γα­θό,  κα­τα­κερ­μα­τί­ζουν την Υγεία. Το έν­στι­κτό του αν­θρώ­που για ε­πι­βίω­ση θα λει­τουρ­γή­σει, θα γί­νει θη­ρίο α­νή­με­ρο και θα τους κα­τα­σπα­ρά­ξει. Οι πιο ου­σια­στι­κές κι­νή­σεις που μπο­ρού­με να κά­νου­με εί­ναι α­ντί­στα­ση και αυ­τοορ­γά­νω­ση. Η αυ­τοορ­γά­νω­ση, που μέ­χρι τώ­ρα στην Ελλά­δα πι­στεύα­με ό­τι την κά­νουν μό­νο κά­τι “ψαγ­μέ­νοι” γρα­φι­κοί τύ­ποι για να περ­νούν την ώ­ρα τους, τώ­ρα γί­νε­ται ε­πι­τα­κτι­κή και α­να­γκαία συν­θή­κη για ε­πι­βίω­ση. Δεν πρέ­πει να α­φή­σου­με κα­νέ­ναν μό­νο του στην κρί­ση. Όλοι μα­ζί, ε­νω­μέ­νοι και αλ­λη­λέγ­γυοι μπο­ρού­με και πρέ­πει να τους α­να­τρέ­ψου­με, για μια α­ξιο­πρε­πή και αν­θρώ­πι­νη ζωή.
Ενω­μέ­νοι μπο­ρού­με να διεκ­δι­κή­σου­με, δια­σπα­σμέ­νοι μπο­ρού­με μό­νο να πα­ρα­κα­λά­με.

Από epohi.gr

Σχολιάστε