My Twitter Feed

28 Σεπτεμβρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

“Η οργή να γίνει δύναμη αλλαγής” -

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021

Παρεμβάσεις στη ΔΕ Πικρολίμνης -

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Φωτιά σε δασική περιοχή του Φανού -

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

Τρίτοι χειρότεροι στα εμβόλια! -

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Διυλιστήρια νερού στο Δήμο Κιλκίς -

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Οι κούκλες ξανάρχονται στο Κιλκίς -

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Ζεστάθηκαν οι σχέσεις τους! -

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Επίσκεψη Μ. Ξενογιαννακοπούλου -

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Τέλος οι εγγραφές σε Πειραμ. Γυμνάσιο

Ολοκληρώθηκαν στις 17/6/2021 οι αιτήσεις για την εγγραφή στην Α΄τάξη του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς. Υποβλήθηκαν 121 αιτήσεις για 100 θέσεις. Την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα διενεργηθεί στην Αθήνα, ηλεκτρονική κλήρωση για το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.(Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων), και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων.

Έργο της επιτροπής επίσης είναι η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, το οποίο υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., με το πέρας της διαδικασίας.

Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

(α) Οι υποψήφιοι όλων των σχολικών μονάδων καταχωρίζονται σε ένα και μοναδικό φύλλο εργασίας (Excel), σύμφωνα με τους οριστικοποιημένους από τα ΕΠ.Ε.Σ. πίνακες.

(β) Σε κάθε υποψήφιο/α αποδίδονται δύο τυχαίοι αριθμοί μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του ως άνω λογισμικού και συγκεκριμένα της συνάρτησης RANDBETWEEN με ορίσματα έναν ελάχιστο αριθμό α και έναν μέγιστο αριθμό β, οι οποίοι προτείνονται από τους παρακολουθούντες τη διαδικασία.

(γ) Κληρώνονται οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ανήκουν στη γενική και στις ειδικές κατηγορίες, κατά την αύξουσα σειρά του πρώτου τυχαίου αριθμού που τους αποδίδεται από τη συνάρτηση, κατά τρόπο ώστε να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθητών/τριών κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που σε μία διαθέσιμη θέση αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός/μίας υποψηφίου/ας, λόγω απόδοσης ίδιου πρώτου τυχαίου αριθμού, γίνεται χρήση του δεύτερου τυχαίου αριθμού που τους αποδόθηκε.

(δ) Το αρχείο μετά την απόδοση των αριθμών άμεσα και χωρίς να παρεμβάλλεται άλλη περαιτέρω ενέργεια φυλάσσεται και παραδίδεται στους εκπροσώπους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., του Ι.Ε.Π. και στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης αποστέλλεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ, σε κάθε σχολείο το αρχείο χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην κλήρωση. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου, πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένο κατά φθίνουσα σειρά των τυχαίων αριθμών που τους έχουν αποδοθεί με την ως άνω διαδικασία.

Ειδικότερα, στην εν λόγω κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο.

Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν:

α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση,

β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και

γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά τη σειρά προτεραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

Το ΕΠ.Ε.Σ., ή ο Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2022 και τον γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Για τη Β΄ και Γ΄τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν όπως πέρυσι από το ίδιο το σχολείο.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Για την εγγραφή του μαθητή/τριας στην A ΄ Γυμνασίου απαιτούνται:

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης (εφόσον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος. Το σχολείο μπορεί να αντλήσει διαδικτυακά το πιστοποιητικό με αυτεπάγγελτη αναζήτηση .)

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας (θα συμπληρωθεί από γιατρό)

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/ Κηδεμόνα που θα αφορά την κηδεμονία και την ενημέρωσή του για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας από το σχολείο

Απολυτήριο Δημοτικού. Αποστέλλεται υπηρεσιακά.

Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας μαθητή/τριας

Στις λοιπές τάξεις Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου η εγγραφή ανανεώνεται από το Γυμνάσιο.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑΛ

Από  σήμερα  Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10 π.μ. και για 2 εβδομάδες έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2021-2022 μέσω του συστήματος https://eeggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης. https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Στην Α΄ Πειραματικού Λυκείου οι εγγραφές των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς, αλλά και των λοιπών τάξεων του Πειραματικού Λυκείου ( Β΄ και Γ΄) θα γίνουν ομοίως μέσω του συστήματος https://eeggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης. https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από  σήμερα  Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10 π.μ. και για 2 εβδομάδες έως και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Οι κενές θέσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν και στις 3 τάξεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) του 2ου Πειραματικού Λυκείου Κιλκίς θα καλυφθούν με κλήρωση το Σεπτέμβριο 2021. Η διαδικασία θα υποδειχθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘ και θα δημοσιοποιηθεί στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο και στο blog του σχολείου https ://blogs.sch.gr/2lykkilk/

Σχολιάστε