My Twitter Feed

29 Ιουνίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ! -

Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Έφυγε νωρίς κι ο Γ. Λιαρετίδης -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Πρόταση μέτρων για πλημμύρες -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Κατεβαίνει στις εκλογές ο Σάββας -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Περιοδεία για τα αγροτικά -

Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Το θέρος διανυκτερεύει στο Κιλκίς! -

Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Υπόσχεση για άμεση αποζημίωση -

Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Κιλκίς: Ο ιός τραβάει την ανηφόρα! -

Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 2022

Γυμνάσιο Κιλκίς και 28η Οκτωβρίου

Τι συνέβαινε στο Γυμνάσιο Κιλκίς τις πρώτες μέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου; Το διαβάζουμε στο έξοχο ιστολόγιο του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς istoria2gymkilkis.blogspot.gr:

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες, από όποια θέση και αν βρίσκονταν και με κάθε τρόπο, συνέβαλαν στον εθνικό αγώνα. Το Γυμνάσιο Κιλκίς δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχο: Στις 11 Νοεμβρίου 1940 συντάσσεται πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο με την 10η πράξη ο Σύλλογος διδασκόντων:

“…λαβών υπ’ όψιν τας εκτάκτους κρατικάς ανάγκας λόγω της κηρύξεως του πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος αποφασίζει παμψηφεί όπως διενεργηθεί έρανος μεταξύ των καθηγητών του Γυμνασίου το προϊόν του οποίου θα διατεθή δι’ εθνικούς σκοπούς υπέρ της αγωνιζομένης πατρίδος. κατόπιν τούτου κατεβλήθη το έναντι εκάστου αναγραφόμενον ποσόν:

……..

Το ως άνω συλλεγέν ποσόν εξουσιοδοτείται ο γυμνασιαρχών κ. Αθανάσιος Τσούντας όπως καταθέση εις το ενταύθα υπ/μα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, εις τον ανοιγέντα ειδικόν λογαριασμόν του πανελληνίου εράνου της κοινωνικής πρόνοιας. Εν συνεχεία ο σύλλογος των καθηγητών εκφράζει την ευχήν όπως δια τον αυτόν σκοπόν διατεθούν τα δύο τρίτα (2/3) των εισπράξεων του σχολικού ταμείου κατόπιν εισηγήσεως του κ. Αθανασίου Τσούντα εις το συμβούλιον της σχολικής εφορείας…”

Λίγο αργότερα (9-12-1940) με νέο πρακτικό (πράξις 11η) “… ο σύλλογος των καθηγητών αποφασίζει όπως, εκ των εισπραχθέντων εν αρχή του σχολικού έτους χρημάτων από τους μαθητάς δια την αγοράν γραφικής ύλης τόσον δια τα απρόοπτα όσο και για τα εξαμηνιαία διαγωνίσματα, διατεθούν ως πρώτη δόσις οκτώ χιλιάδες δραχμαί (8.000) δια την ενίσχυσιν του ιερού ημών αγώνος. Εν την τοιαύτην δε ημών απόφασιν είμεθα πλέον ή βέβαιοι ότι συμφωνούν απολύτως και οι μαθηταί.

Γ’) Τόνωσις του εθνικού φρονήματος εν υπαίθρω – Ακολούθως λαμβάνεται απόφασις όπως καταρτισθεί συνεργείον εκ καθηγητών το οποίον περιερχόμενον της υπαίθρου και εν συνεργασία μετά των κατά τόπους δημοδιδασκάλων, επιδιώκη την διεκπεραίωσιν των υποθέσεων των στρατευθέντων και συντελή εις την τόνωσιν του εθνικού φρονήματος των χωρικών δια καταλλήλων συζητήσεων εις τα διάφορα κέντρα. Προς τούτο συνιστώμεν τριμελή επιτροπήν ….”

Αξίζει να προσέξουμε ότι από το σύλλογο καθηγητών απουσιάζουν δύο μέλη (οι κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος και Γεώργιος Σπηλιόπουλος) οι οποίοι είχαν καταταγεί στις τάξεις του στρατού…

*Το ιστολόγιο του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς αυτό δημιουργήθηκε από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου το 2015-16 στα πλαίσια του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία του Κιλκίς και του 2ου Γυμνασίου μέσα από τα μάτια παλιών και νέων μαθητών.

 

Σχολιάστε