My Twitter Feed

10 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ζάλτος: Με τη πρώτη σε τελικό -

Σάββατο, 8 Ιουνίου, 2024

Ιδού οι ελλείψεις στα σχολεία -

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2024

Παγκόσμιος από τα χωράφια! -

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2024

Περιφρούρηση από εργαζόμενους -

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2024

Παραιτήσεις και απειλή λουκέτου -

Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2024

Πρόσληψη 26 “οχταμηνιτών” -

Τρίτη, 4 Ιουνίου, 2024

Συγχαρητήρια Βεργίδη σε Κιλκισιακό -

Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2024

ΚΚΕ – Κιλκισιακός σημειώσατε… -

Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2024

Μείωση τελών 50% για δικαιούχους

Σύμφωνα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας, καλούνται όσοι κάτοικοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στο δήμο αίτηση για μείωση των τελών καθαριότητας για το έτος 2023.

Συγκεκριμένα, προτείνεται μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, που ζουν μόνα τους (χωρίς οικογένεια) και των οποίων το φορολογητέο εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ (γίνεται αναφορά στο φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μη προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας όπως προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικά επιδόματα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων), τα οποία είναι αφορολόγητα.

Αυτό να ισχύει και για οικογένειες που έχουν ένα τουλάχιστον προστατευόμενο μέλος με αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση με 80% και με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (εκκαθαριστικό τελευταίου έτους), έως 30.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις ένταξης:

 • Η μείωση αυτή να ισχύει για μία κατοικία είτε είναι ιδιόκτητη, είτε είναι μισθωμένη και εφόσον ο αιτών είναι δημότης και κάτοικος του Δήμου Παιονίας. Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να είναι η μοναδική που τυγχάνει έκπτωσης .

 • Να έχουν ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο με 80%.

 • Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 20,000,00 και το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 30.000,00€.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).

 • Αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου.

 • Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή συγγενικού του προσώπου μέχρι και β’ βαθμού συγγένειας, άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το έντυπο εφορίας Ε9. Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται σε συγγενικό του πρόσωπο μέχρι και β’ βαθμού συγγένειας, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των διαμενόντων στην οικία, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν ο αιτών μπορεί να τύχει της ευνοϊκής ρύθμισης.

 • Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια απανελέγχου του.

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας (όπου θα φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας). Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη, ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία σε κάθε ξεχωριστη περίπτωση.

 • Παρατηρήσεις:

Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει μέλος με αναπηρία. Εάν κάποιο άτομο με αναπηρία ζει μόνο του και υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η απαλλαγή στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δε θα έχει αναδρομική ισχύ και η εφαρμογή της μείωσης θα ξεκινήσει μετά τον έλεγχο της απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η χρονική διάρκεια της μείωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το χρονικό όριο επανελέγχου και ανανέωσης του ποσοστού

αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση επαναφοράς των αρχικών τετραγωνικών μέτρων, μετά τη λήξη του χρονικού ορίου επανελέγχου του ποσοστού αναπηρίας, η προσκόμιση νέας αίτησης για μείωση δημοτικών τελών, λόγω έκδοσης νέας γνωμάτευσης, δεν θα γεννά αξιώσεις επιστροφής ποσών ή αναδρομικής μείωσης των δημοτικών τελών για το χρονικό διάστημα επαναφοράς χρέωσης των αρχικών τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου.

 • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον 1Ο όροφο, γραφείο 27 του Δημαρχείου Πολυκάστρου στην κυρία Σδράκα Ελένη.

Σχολιάστε