My Twitter Feed

5 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ο χρόνος άλλαξε, ο κορονοϊός όχι! -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Επαναξιολογούνται οι διοικητές; -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Παραμένει αναβαθμισμένος -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Καταγγελίες υγειονομικών Κιλκίς -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Εμβολιασμοί στα νοσοκομεία μας -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Ανησυχία για τα σχολεία -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

“Μέτρα πριν το άνοιγμα σχολείων” -

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου, 2021

ΑΚΕ: Διαφοροποίηση στο ΣΕΝΚ -

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου, 2021

Εισαγωγή στις σχολές Αστυνομίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr η προκήρυξη επιλογής για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αστυνομικών και Αστυφυλάκων.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06-2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν (σε όλες τις κατηγορίες) στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και σε σαράντα (40) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα πρέπει, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής, (υπόδειγμα Α)

β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου/ας ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που απαιτούνται (προσόντα υποψηφίων).

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

ε. Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση,

στ. Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 28-07-2017 και ώρα 15:00 στο Αστυνομικό Τμήμα της διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ γίνεται από τα

Αστυνομικά Τμήματα . Εκεί:

Χορηγείται σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος/α υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στους/ις υποψηφίους/ες αθλητές/τριες χορηγούνται δύο (2) έντυπα αίτησης.

Ελέγχονται τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους, και η εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν.

Μετράται το ανάστημα κάθε υποψηφίου/ας και συντάσσεται η σχετική βεβαίωση

Χορηγείται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] στον/ην υποψήφιο/α, στο οποίο δηλώνει εάν επιθυμεί να παραλάβει βεβαίωση ικανότητας στις Αστυνομικές Σχολές, που θα υποβάλει για την εισαγωγή του/ης στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Τα προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr.

Οι υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ές εφόσον κρίθηκαν Ικανοί/ες, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, άμεσα σχετική βεβαίωση η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό και αναγράφεται σ’ αυτήν ο κωδικός αριθμός του ΥΠΠΕΘ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το ανάστημα και ο αριθμός τηλεφώνου (κινητό και σταθερό) του/ης υποψηφίου/ας.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα αναμένουν ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.

Ολόκληρη η Προκήρυξη στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210- 6977327, 210-6977774 και στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα

Σχολιάστε