My Twitter Feed

10 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ν. Κιλκίς: Κεντρο-ακρο-δεξιά 57%! -

Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2024

Ζάλτος: Με τη πρώτη σε τελικό -

Σάββατο, 8 Ιουνίου, 2024

Ιδού οι ελλείψεις στα σχολεία -

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2024

Παγκόσμιος από τα χωράφια! -

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2024

Περιφρούρηση από εργαζόμενους -

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2024

Παραιτήσεις και απειλή λουκέτου -

Τετάρτη, 5 Ιουνίου, 2024

Πρόσληψη 26 “οχταμηνιτών” -

Τρίτη, 4 Ιουνίου, 2024

Συγχαρητήρια Βεργίδη σε Κιλκισιακό -

Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 2024

ΔΣ Κιλκίς στις 13 Ιουνίου

Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 13 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Έγκριση 1ου/18.04.2024 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου: “Συντήρηση επισκευή αύλειων χώρων Σχολικών Κτιρίων” [ΑΜ: Μ1/2022 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου: “Έκτακτες επεμβάσεις σχολείων και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Κρουσσών Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ 4/2020 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00 € – Ανάδοχος: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ “ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ”]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του αναδόχου περί διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική Μελέτη περιοχής Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κιλκίς (ΠΕ10)”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του αναδόχου περί διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική Μελέτη Στρατοπέδου Δογάνη”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση Ισολογισμού και Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, οικ. έτους 2023, του καταργηθέντος (με την υπ΄ αριθμ. 1562/3.1.2024 ΔΠ Γρ. Α.Δ. Μ-Θ) Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αντιδημαρχία Παιδικής Μέριμνας
Έγκριση τελικού Απολογισμού στο πλαίσιο της Επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν.3463/2006) για τις ανάγκες κατασκευής του έργου “Συντήρηση κτιριακής υποδομής Εξωτερικών Ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διατύπωση απόψεων σχετικά με τη ρύθμιση βοσκής στο Δημοτικό Δασικό Σύμπλεγμα Ποντοκερασιάς, για τα έτη 2025 – 2034, στο πλαίσιο εκπόνησης της σχετικής διαχειριστικής μελέτης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Έγκριση παράτασης χρόνου του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος (ξυλείας) των Δασικού Τμήματος “ΔΤ 2β” της συνολικής εκμεταλλεύσιμης έκτασης του Δημοτικού Δασικού Οικοσυστήματος Ποντοκερασιάς (ΑΔΣ: 111/2023)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης Δήμου Κιλκίς
Έγκριση Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Έγκριση Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ – Κ.Δ.Ε.Κ. – ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 181,7 MW και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθεί στη θέση Χερσοτόπι, της ΔΕ Κιλκίς & Πολυκάστρου, του Δ. Κιλκίς & Παιονίας της ΠΕ Κιλκίς της ΠΚΜ της εταιρείας Ίσιδα Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.. ΠΕΤ: 2205781624.» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02α: Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά και Α/Α 10: Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες))
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς

Σχολιάστε